Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

Mikrobölgeleme Çalışmaları

Çalışılacak bölgenin Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik özelliklerin ve deprem etkisi ve yerel zemin koşulları açısından farklı tehlike potansiyellerine sahip alanların belirlenmesi, tespit edilen sorunların analizlerinin yapılarak çözüm önerilerinin oluşturulması ve elde edilen veriler ışığında, güvenli arazi kullanımı kararları alınmasını, Kentsel dönüşüm ve zarar azaltma planlaması, öncelikler ve stratejilerin belirlenmesine temel girdileri sağlamak amacı ile , imar planına esas altlık teşkil edecek ölçeklerde gerekli haritaların hazırlanarak ve yerleşime uygunluk haritaların üretilmesidir.

Mikrobölgeleme Çalışmaları
Mikrobölgeleme