Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etütler

İmar planı tadilatına esas jeolojik- jeoteknik etütler

İmar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından Doğal afet ve jeolojik sakıncaların bulunup, bulunmadığının varsa alınabilecek önlemlerinin araştırılması çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalarda Etüt alanının morfolojisi, jeolojik özellikleri , zemin durumu, sıvılaşma ve çökme potansiyel riskleri, eğimli alanlarda yamaç stabilitesi, doğal afet ve deprem durumu, yer altı, yer üstü su durumu, jeofizik veri özellikleri ve tüm bu veriler kullanılarak yapılaşma yönünden yerleşime uygunluk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etütle