Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

SENARYO DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÇALIŞMALARI

Deprem Analiz

Deprem tehlikesi, hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden kaynaklanan yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman periyodu içerisinde belirlenmesi olarak tanımlanır. deprem nedeni ile hasar, mal ve can kaybı ihtimali olarak tanımlanan, deprem riski kavramının önemli bir öğesini oluşturmaktadır. Gelecek depremlerin konumu, oluş zamanı, büyüklüğü ve diğer özellikleri belirsizlik arzettiği için deprem tehlikesi belirlemelerinde olasılık hesaplarına dayalı tahminler önemli karar araçlardır. Kentlerde deprem tehlikesinin belirlenmesi amaci ile deterministik ve/veya probabilistik yöntemler kullanılmaktadır. Proje yada tasarım depremlerinin rasyonel yaklaşımlarla belirlendiği durumlarda her iki yöntem birbirine benzer sonuçlar sağlayabilir. Deprem riski genel olarak aşağıdaki gibi formülize edilmektedir:

Deprem Riski = Deprem Tehlikesi x Hasargörebilirlik

Deterministik olarak belirlenen deprem tehlikesi, zaman boyutundan bağımsız olarak, bölgede meydana gelebilecek en büyük depremin yaratacağı yer hareketinin düzeyidir. Deterministik olarak deprem oluşturacak fayın boyu ve oluşturabileceği deprem büyüklükleri incelenmektedir.

Probalistik deprem tehlikesi hasar yapıcı yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman periyodu içerisinde meydana gelme olasılığı olarak tanımlanır.

Bu amaçla once bölge merkez olmak üzere 100km yarıçaplı alan içinde aletsel dönemde 4.5 ve daha büyük deprem verileri kullanılır. Daha sonra matematik ve fizik ilkeleri, Poison olasılık dağılımına gore bölgenin deprem tehlikesi çeşitli yıllar ve büyüklük değerleri için belirlenmektedir. Ayrıca probalistik ve deterministik analizden elde edilen proje yada tasarım depremi büyüklüğü 50 yıl % 10 aşılma oranına göre max. Mw değeri seçilerek çeşitli uzaklıklar için ivmeler; azalım ilişkilerinden yararlanılarak kestirilmektedir. İvme Kestiriminin ikinci aşamasında yerel zemin koşulları dikkate alınarak ve zemin koşullarına bağlı spektral ivme değerleri, spektal ivme kestirilmektedir.

Örnek Şekil: Zemin Koşullarına bağlı spektral ivme kestirimi. Ort. Vs30= 240 m/sn kullanılarak elde edilmiştir(Özçep F.)

deprem analiz
Jeolojik Etüt